က်ေတာ့္ေစာ္၇ွမ္းမေလးကို တည္းခိုခန္းမွာစားတုန္းက ပါတဲ့ ေရလည္မိုက္တဲ့႐ွမ္းမေလး ေကာက္းလြန္းလို႔မွိန္းက်သြားတယ္