ေဆာ္ေလးကိုဖီးလာေအာင္မႈတ္ေပးျပီးမွဝုန္းတာျမန္မာစစ္စစ္ကုိယ္တိုင္ရိုက္