ေစာ္ေလးကို ေခ်ာ့ၿပီးေနာက္ေပါက္ပါကင္ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္ - ျမန္မာ