ဘဲႀကီးလုပ္ခ်က္က ေကာင္မေလးေတာင္ထိုင္ငိုသြားတယ္ - ျမန္မာအသစ္