ေက်ာင္းသူေလးကိုစားေနတာ ေစာ္ေလးက ယူနီေဖာင္းေတာင္မလဲရေသးဘူး