အား ေကာင္းလိုက္တာ အစိထိပ္ေလးလက္နဲ႔ေခ်ၿပီးလုပ္ေပး - ျမန္မာအသစ္