အိုးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ေစာ္ ကိုပါကင္ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္ -ျမန္မာ