က်ေတာ့္ေစာ္ကိုမႈတ္ေပးလိုက္တာ ေခါင္းေတာင္မေဖာ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး - ျမန္မာအသစ္