ေစာ္ကိုမ်က္လံုးစည္းၿပီး မႈတ္ခိုင္းတာ - ျမန္မာစစ္စစ္