အား.. ၿပီးေတာ့မယ္ သဲၿပီးေတာ့မယ္ ျမန္ျမန္ေလးလုပ္ေပး - ျမန္မာ