ေစာ္မသိေအာင္ ဗီ႐ိုထဲမွာ ကင္မရာေထာင္ၿပီခိုး႐ိုက္လာတာ