အြန္လိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ေရႊမွံုရတီရဲ႕ အလန္းစားကစ္ခ်က္မ်ား