က်ေတာ့္ေစာ္၇ွမ္းမေလးကို တည္းခိုခန္းမွာစားတုန္းက ပါတဲ့