ေစာ္ေလးနဲ႔ အခန္းထဲမွာထမိန္လွန္ႀကိတ္ - ျမန္မာစစ္စစ္