ျမန္မာဆန္တဲ့ မိေခ်ာေလး


ျမန္မာဆန္တဲ့ မိေခ်ာေလးေစာ္ကိုမ်က္လံုးစည္းၿပီး မႈတ္ခိုင္းတာ - ျမန္မာစစ္စစ္ျမန္မာအတြဲဟုမ္းမိတ္အသစ္ေစာ္ကိုမ်က္လံုးစည္းၿပီး မႈတ္ခိုင္းတာ - ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္ပင္ႀကီးေအာက္ကအတြဲ ေခ်ာင္း႐ိုက္က်ေတာ့္ေစာ္ကိုမႈတ္ေပးလိုက္တာ ေခါင္းေတာင္မေဖာ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး - ျမန္မာအသစ္အိုးေကာင္းလို႔ ေဘာေတာင္းတာပါဆိုတဲ့ေစာ္ - ျမန္မာေစာ္ေလးနဲ႔ အခန္းထဲမွာထမိန္လွန္ႀကိတ္ - ျမန္မာစစ္စစ္

Add caption

တကၠသိုလ္​ ေက်ာင္းသူေလးအိမ္သာခိုး႐ိုက္ေစာ္ေလးနဲ႔ အခန္းထဲမွာထမိန္လွန္ႀကိတ္ - ျမန္မာစစ္စစ္


အား.. ၿပီးေတာ့မယ္ သဲၿပီးေတာ့မယ္ ျမန္ျမန္ေလးလုပ္ေပး - ျမန္မာအမႈတ္ေကာင္းအေပးေကာင္းတဲ့ေစာ္ - ျမန္မာစစ္စစ္ေကာက္႐ိုးပံုေပၚမွာ ဆြဲတဲ့အတြဲ ျမန္မာစစ္စစ္ေကာက္႐ိုးပံုေပၚမွာ ဆြဲတဲ့အတြဲ ျမန္မာစစ္စစ္စုပ္ေပး အား အစိေလးကိုထိေအာင္စုပ္ေပး


ဘဲႀကီးလုပ္ခ်က္က ေကာင္မေလးေတာင္ထိုင္ငိုသြားတယ္ - ျမန္မာအသစ္ျမန္မာအတြဲဟုမ္းမိတ္အသစ္ေရခ်ိဳးခိုး႐ိုက္ အသစ္ ျမန္မာ၀ါးအိမ္ေလးထဲက ျမန္မာအတြဲ


၀ါးအိမ္ေလးထဲက ျမန္မာအတြဲျမန္မာအတြဲဟုမ္းမိတ္အသစ္ျမန္မာအတြဲဟုမ္းမိတ္အသစ္15 နွစ္မေလးကို ပါကင္ေဖာက္15 နွစ္မေလးကို ပါကင္ေဖာက္ကုတင္ေပၚမွာခြဲတဲ့အိုး - ျမန္မာစစ္စစ္အျဖဴအစိမ္းနဲ႔ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ - ျမန္မာစစ္စစ္

ျမန္မာစစ္စစ္ ေစာ္က ဆံပင္အ႐ွည္ ထမိန္အျပာေလးနဲ႔ပန္းျခံထဲက ခံုတန္းေလးေပၚမွာထိုင္စားၾကတဲ့အတြဲအိုးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ေစာ္ ကိုပါကင္ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္ -ျမန္မာ႔ေမွာ္ဘီနည္းပညာသကၠသိုလ္စံုတြဲ႔ေမွာ္ဘီနည္းပညာသကၠသိုလ္စံုတြဲ

,


သစ္ပင္ႀကီးေအာက္ကအတြဲေခ်ာင္း႐ိုက္